Preambuła
Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przetwarzania plików cookies oraz zakres świadczenia usługi sprzedazy internetowej przez bnb-parts.pl, zwaną dalej Udostępniającym.

§ 1
Polityka prywatności – cookies
Usługa e-book jest realizowana na stronie internetowej dostępnej w domenie: bnb-parts.pl Administratorem Danych Osobowych jest Udostępniający.

Co to są pliki cookies?
Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jakie funkcje spełniają cookies?
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?
Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych. Udostępniający używa plików cookies. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

§ 2
Usługa e-book
Pobierając e-book oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią (ukończyłeś/aś 18 lat) i wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów Udostępniającego.

Informacje handlowe mogą być przesyłane na podany przez Ciebie adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu i nie są prawnie wiążące, nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie informacji handlowych, masz możliwość rezygnacji z Usługi w dowolnym czasie. Można to uczynić poprzez przesłanie maila na adres: BNBALLEGRO@GMAIL.COM

Pobierając e-book wyrażasz również zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przekażesz podczas wypełniania formularza subskrypcji na stronie. Zebrane od Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usługi e–book i przesyłania informacji handlowych.

§ 3
Warunki świadczenia Usługi e–book:
1. Usługa e-book, polega na udostępnieniu pliku pdf poprzez wysłanie go na wskazany adres e-mail lub wysłanie linka do strony internetowej, z której można go pobrać, a także informacji handlowych o usługach Udostępniającego w formie wiadomości e-mail lub telefonicznej, na podane w formularzu dane adresu lub numery.
2. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji lub do momentu zakończenia świadczenia Usługi przez Udostępniającego, co może nastąpić w dowolnym momencie.
3. Świadczenie Usługi e–book jest bezpłatne. Ewentualne koszty dostępu do internetu, w tym koszty transmisji danych komórkowych, ponosisz wedle cennika operatora telekomunikacyjnego.
4. Wszelkie prawa autorskie do treści znajdującej się w przesyłanych informacjach przysługują IBM Polska lub Udostępniającemu i pozostają pod ochroną prawną. Nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie, modyfikowania lub usuwanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą.
5. Korzystanie z Usługi e–book jest uzależnione od posiadania przez Ciebie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
6. Jesteś zobowiązany do podania prawdziwych danych oraz ich aktualizacji w przypadku zmiany, co możesz zrobić wysyłając e–mail z prośbą o aktualizację danych.
7. Z chwilą pobrania e–booka zawierasz Umowę z Udostępniającym o świadczenie Usługi e–book, przy czym zastrzegamy sobie prawo do kształtowania i doboru treści informacji przesyłanych w ramach Usługi e–book według własnego uznania.
10. W przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Udostępniający zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usługi i przysługiwać nam będzie także prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, w przypadku powzięcia wiadomości o Twoich bezprawnych działaniach podejmowanych w związku z korzystaniem z Usługi e – book, co nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza Twojej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonej szkody.

§ 4
Odstąpienie od Umowy, Rozwiązanie Umowy
1. Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Dla odstąpienia niezbędne jest wyraźne powiadomienie Udostepniającego w dowolnej formie pisemnej (pismo, wiadomość e – mail) o chęci odstąpienia od Umowy, przy czym dla ważności oświadczenia o odstąpieniu, wystarczającym jest złożenie go przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku odstąpienia przez Ciebie od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
2. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie, bez podawania przyczyn.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone w formie pisemnej (pismo, wiadomość e – mail) i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie.

§ 5
Dane osobowe
1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną Udostępniający jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania Twoich danych osobowych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o korzystanie z Usługi e-book oraz wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia tej usługi.
2. Warunkiem skorzystania z Usługi e–book jest podanie Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail lub numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania z Usługi e–book.
3. Udostępniający jest zobowiązany są do zachowania pełnej poufności Twoich danych osobowych w stosunku do osób trzecich.
4. W przypadku uzyskania przez Udostępniającego wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Usługi e-book w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Udostępniający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
7. Masz prawo do wglądu i do zgłaszania żądania poprawienia swoich danych osobowych w każdym czasie poprzez przesłanie e-maila na adres: BNBALLEGRO@GMAIL.COM Poprawienie danych jest dokonywane bezzwłocznie po otrzymaniu Twojego żądania.
8. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie. Twoje oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne będzie z wypowiedzeniem Umowy o korzystanie z Usługi e-book zgodnie z § 2 Regulaminu.
9. Udostępniający może na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników innym podmiotom.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
2. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny ze względu na siedzibę Udostępniającego w określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.) jedynie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
3. Udostępniający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub kiedy zostaną Ci przekazane. Powiadomienia mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e–mail.
7. W przypadku, w którym nie akceptujesz nowej treści Regulaminu, obowiązany jesteś zawiadomić o tym Udostępniającego – tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy w rozumieniu § 2 Regulaminu. Do momentu doręczenia wypowiedzenia do Udostępniającego, obowiązuje Cię Regulamin w dotychczasowej treści.

Śledź nas na Facebooku

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć